15 marca 2018 r.       Warszawa       10:00-17:30

V Ogólnopolski Kongres Branży Budowlanej

Prawo: nowe warunki techniczne 2018, kodeks urbanistyczno-budowlany.
Trendy i inspiracje.

.

Co wyróżnia nasz Kongres?

Cenieni eksperci w kraju zabiorą Państwa na interaktywny spacer po zaprojektowanych przez siebie obiektach będących symbolem idealnego połączenia wyrafinowania, nowoczesności i spójności z otaczającą przestrzenią.

TYLKO U NAS: Moduły tematyczne dające w 100% konkretną wiedzę – rozwiązanie dylematów prawnych, warsztatowy charakter, przykłady z praktyki w realizacji inwestycji o różnym charakterze i stopniu skomplikowania.

Esencja praktyki – pokazujemy jak zawiłe oraz sprzeczne wymagania przepisów przełożyć na praktykę, jak przygotować wymagane prawem obliczenia oraz dokumenty, aby nie zostały zakwestionowane przez Urząd.

Budowanie środowiska – nieoceniona możliwość wymiany doświadczeń z architektami, projektantami, inwestorami, kierownikami budów, wykonawcami z całej Polski.

Opiekun merytoryczny:

dr inż. Barbara Ksit


Program

MODUŁ I: PRAWO 2018

Zmienione przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych, Kpa, ustaw środowiskowych, Prawa Wodnego, Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Nowe WARUNKI TECHNICZNE

Uwaga! Już od 1 stycznia 2018 obowiązują nowe zasady projektowania budynków! Nowelizacja wprowadza szereg rygorystycznych zmian, aż w sześciu z jedenastu działów rozporządzenia w sprawie WT jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie!

A

Warunki techniczne:

 • Co nowe, zmienione od 1.01.2018r. warunki techniczne w praktyce oznaczają
  w procesie inwestycyjno-budowlany? 
 • Jakie modyfikacje nastąpiły w odniesieniu do wcześniejszych warunków technicznych? Odległości między budynkami i od granic działki, wymagania dotyczące dojść, dojazdów, miejsc postojowych, wymagania ppoż., izolacyjność cieplna – w układzie „było – jest” zaprezentujemy kluczowe paragrafy rozporządzenia.
 • Jakie konsekwencje dla inwestycji będących w toku oraz przeznaczonych do odbioru w 2018 r. ma nowelizacja warunków technicznych?
B

Nowe procedury prawne:

 • Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom – co zmieniło się w obowiązkach uczestników procesu budowlanego po 1.06.2017 r.
 • W jaki sposób, po zmianach w Kpa wykorzystać ponaglenie jako nowy środek zwalczania przewlekłości postępowania administracyjnego gdy przeciąga się np. wydanie pozwolenia na budowę czy uzyskanie decyzji środowiskowej.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za wady i błędy budowlane w zależności od ich rodzaju i etapu budowy – analizujemy różne sytuacje w trakcie inwestycji.
 • Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego – obowiązki inwestorów po 1.01.2018 r. w związku z wejściem w życie nowego Prawa Wodnego.
PANEL SPECJALNY

Rewolucja w Prawie budowlanym - Nowy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany 2018. Czego mogą się spodziewać uczestnicy procesu budowlanego w zakresie nowych regulacji prawnych?

 • Nowe szerokie pojęcie inwestycji; połączenie prawa budowlanego z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – na czym polegać będą zmiany i jakie to będzie mieć konsekwencje dla całości procesu inwestycyjnego
 • Jak zmienią się obowiązki i zakresy odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego
 • Nowe procedury w procesie inwestycyjnym – co zmieni się w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, w jakich sytuacjach konieczne będzie uzyskiwanie decyzji zintegrowanej
 • Zmiany w dokumentacji inwestycyjno-budowlanej: jakie będą nowe elementy składowe projektu budowlanego, dokumentacji geodezyjnej i geologicznej oraz charakterystyki energetycznej
MODUŁ II:

Nowe wymogi energooszczędności w obiektach budowlanych w praktyce projektowej i wykonawczej:

A

TECHNOLOGIA

 • Jakie technologie realizacji poszczególnych etapów inwestycji, stolarka okienna i drzwiowa, oszklenia sprawdzają się przy realizacji inwestycji w budownictwie zero- i niskoenergetycznym oraz pasywnym?
 • Jakie rozwiązania w zakresie instalacji cieplnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej oraz metod służących odzyskowi energii należy przyjąć, aby uzyskać oczekiwane wyniki energooszczędności?
 • Kluczowe parametry produktów – certyfikaty, atesty, aprobaty, na jakie wartości należy zwracać uwagę, wprowadzając do projektu konkretne rozwiązania, aby spełnić wymogi zarówno energooszczędności, jak i obowiązujących przepisów zmienionej ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570).
B

ASPEKTY WYKONAWCZE W BUDYNKACH NOWO WZNOSZONYCH I ISTNIEJĄCYCH

 • Materiały i technologie nowych generacji stosowane w obiektach budowlanych od wewnątrz i od zewnątrz.
 • Jak zminimalizować ryzyko wystąpienia mostków termicznych oraz zawilgoceń?
MODUŁ III:

Nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji budowlanych – trendy, zalecenia materiałowe i technologiczne.

 • Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz dociepleniowe ścian zewnętrznych.
 • Nowoczesne elewacje w budynkach przemysłowych, biurowych, użyteczności publicznej, wielkopowierzchniowych – zasady doboru z uwzględnieniem odporności na zmieniające się warunki atmosferyczne, szczelności, izolacyjności termicznej.
 • Inteligentne rozwiązania w budynkach – jakie aspekty należy wziąć po uwagę już na etapie projektowania?
 • Miejsca kluczowe obiektów – balkony, tarasy – jak poprzez dobór odpowiednich materiałów i technologii zapewnić trwałość oraz komfort eksploatacji.
MODUŁ IV SPECJALNY: INSPIRACJE

Podczas wyjątkowego wirtualnego spaceru twórcy nowatorskich i nagradzanych inwestycji podzielą się swoimi doświadczeniami przy realizacji niniejszych obiektów, przedstawiając inspiracje, założenia projektowe, elementy kluczowe w wykonaniu inwestycji oraz szczegóły dotyczące wykorzystania nowatorskich technik i surowców, a także na prezentowanych budynkach pokażą:

 • Jak zaprojektować obiekt idealnie współgrający z otaczającą przestrzenią: sąsiadującymi budynkami, istniejącą zielenią,
 • Jakie rozwiązania techniczne spełnią wyśrubowane oczekiwania estetyczne, a jednocześnie zapewnią użytkownikom odpowiedni komfort akustyczny, termiczny, związany z jakością powietrza oraz doświetleniem,
 • Niekonwencjonalna forma, nowoczesne materiały, inteligentne systemy zarządzania budynkiem – co decyduje o niepowtarzalnym charakterze obiektu.

Prelegenci

Prawo budowlane - jakie warunki musimy spełnić
dr inż. Barbara Ksit

Inżynier budowlany, konsultant budowlany, doktor nauk technicznych, posiada uprawnienia pełne budowlane, uprawnienia mykologiczne, wykładowca na WBiIŚ PP, na WSB, na UAM i UAP, członek WIIB, PZITB, PSM, współautor ekspertyz budowlanych oraz autor kilkudziesięciu artykułów, referatów i książek z dziedziny rewitalizacji, problemów akustycznych, wilgotnościowych i termicznych obiektów budowlanych, budownictwa zrównoważonego, niskoenergetycznego i ekologicznego. Czynny uczestnik wielu konferencji. Prelegent szkoleń przedmiotowych z zakresu budownictwa, organizowanych przez PIIB, LOIIB, WOIIB, Targi Budowlane BUDMA. Autor szkoleń budowlanych. Uczestnik prac badawczych z zakresu: badań teoretycznych i doświadczalnych procesów fizykomechanicznych w betonie, wpływu czynników fizykochemicznych na właściwości materiałów i konstrukcję budowli oraz analiz mających na celu określenie stanu bezpieczeństwa istniejących obiektów budowlanych.

Jak przestrzegać nowe prawo budowlane?
dr Jerzy Kopyra

Radca prawny, właściciel i wykładowca Akademii Prawa Budowlanego, wieloletni wykładowca akademicki, prowadzi indywidualną praktykę prawniczą w Warszawie.

Praktykuje, przede wszystkim, w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego. W swojej działalności naukowej i zawodowej łączy ugruntowaną wiedzę prawniczą z dużym doświadczeniem praktycznym, nabytym w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, takich jak "Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak", "Gide Loyrette Nouel", "Wardyński i Wspólnicy", „K&L Gates” oraz wiodących spółkach działających na rynku budowlanym. Jerzy Kopyra prowadzi szkolenia z prawa budowlanego dla firm realizujących inwestycje budowlane oraz szkoli aplikantów notarialnych. Autor licznych publikacji w prasie fachowej.

Zmiany w prawie budowlanym i jego konsekwencje
adw. Agata Kammer

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 roku Członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach handlowych jak i kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się obsługą klientów indywidualnych oraz osób prawnych. Brała udział w procesach sądowych, profesjonalnie reprezentując klientów w sprawach gospodarczych, karnych oraz cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych, odszkodowawczych oraz z zakresu prawa medycznego. Od chwili powstania młodej, prężnie rozwijającej się Kancelarii Kammer & Tajsner Adwokaci, której jest współzałożycielką, praca zawodowa koncentruje się także wokół zagadnień procesów tzw. frankowiczów oraz prawa budowlanego.

Inwestycje budowlane na kongresie budowlanym
adw. Marzena Tajsner

Prowadzi kancelarię adwokacką Kammer & Tajsner Adwokaci z siedzibą w Poznaniu.

Krąg zawodowych zainteresowań adwokat Marzeny Tajsner jest szeroki i obejmuje zarówno prawo cywilne i gospodarcze, jak i prawo karne. W ramach odbywanej praktyki, zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianą obsługą podmiotów gospodarczych. Prowadzi spory sądowe z zakresu umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło. Zajmuje się dochodzeniem od inwestorów wszelkich należności z tytułu zapłaty, kar umownych i odszkodowań. Ponadto dochodzi od nierzetelnych wykonawców kar umownych, roszczeń gwarancyjnych, odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

mgr inż. arch Maciej Organista o prawie budowlanym
mgr inż. arch. Maciej Organista
 

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Na co dzień prowadzi własną pracownię architektoniczną. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył pracując w poznańskich biurach projektowych.

Autor wielu projektów zrealizowanych budynków i inwestycji m.in.: rozbudowa Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, rozbudowa i przebudowa zabytkowej stacji wodociągowej w Szamotułach; osiedla mieszkaniowe wielorodzinne: Stare Żegrze, Stefana Batorego w Poznaniu, Impresja w Bydgoszczy, budynki wielorodzinne w Poznaniu (na Os. Łokietka, TBS Naramowicka), Toruniu (Villa Nova; Harmonia), Inowrocławiu (Niepodległości), Kościół pw. św. Jana Pawła II w Poznaniu; przebudowa stadionu żużlowego w Ostrowie Wlkp. i wiele innych.

Nowoczesne projekty w prawie budowlanym
mec. Andrzej Kulak
 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013 – 2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

Prelegent Roman Pilch opowie o realizacjach inwestycji
dr inż. arch. Roman Pilch

Absolwent Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Instytucie Konstrukcji Budowlanych oraz Wydziału Architektury. Absolwent i wykładowca Międzynarodowego Studium Podyplomowego Planowania Przestrzennego oraz w Instytucie Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury, a także w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej w Poznaniu.

Uprawniony bez ograniczeń projektant i kierownik budowy w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie prowadzenia prac budowlanych i projektowych konserwatorskich obiektów zabytkowych - zabytków nieruchomych. Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Członek Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa zajmującej się nadawaniem kwalifikacji zawodowych ( uprawnień budowlanych). Członek Zespołu Koordynacyjnego przy WOIIB ds. nowelizacji Prawa budowlanego.Wykwalifikowany przez EUROINSTYTUT (Europejski Instytut Ekonomiki Rynku w Szczecinie) inżynier rezydent procesu inwestycyjnego według europejskich standardów opartych na Międzynarodowych Procedurach Realizacji Inwestycji według FIDIC ( Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów ) i Banku Światowego.

Wykładowca i szkoleniowiec wielu zagadnień m.in. prawa budowlanego, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, budownictwa zielonego, inżynieri i rozwiązań materiałowych w budownictwie, a także współczesnej urbanistyki regionów.

Właściciel firmy p.n. R Pilch Pracownia Projektowa Roman Pilch. Działa aktywnie zawodowo na rynku polskim od września 1995 roku.

Prelegent Wojciech Kotecki opowie o projektach masterplanów
mgr inż. arch. Wojciech Kotecki

Architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współwłaściciel i wspólnik BBGK Architekci. Sędzia Konkursowy OW SARP. Współautor projektów masterplanów, zespołów mieszkalnych, budynków wysokościowych i użyteczności publicznej. Najważniejsze realizacje: Sprzeczna 4 w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Osiedle Górczewska Park i wieżowiec Generation Park w Warszawie. Współautor zespołu mieszkaniowego 19 Dzielnica w Warszawie.

Prelegent Bartosz Jarosz opowie o projektach masterplanów
mgr inż. arch. Bartosz Jarosz

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia we Francji na Ensais (Ecole Nationale Superieur des Arts et Industries de Strasbourg). Swoje doświadczenie zawodowe zdobył pracując w biurach projektowych w Poznaniu oraz Mediolanie. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, Zakład Urbanistyki. Laureat wielu nagród w projektach studenckich oraz wraz z Pawłem Świerkowskim w konkursach architektonicznych realizacyjnych i studialnych. Obecnie Partner w Spółce Neostudio Architekci Świerkowski Jarosz Sp.P.

Prelegent Paweł Świerkowski opowie o projektach masterplanów
mgr inż. Paweł Świerkowski

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia we Włoszech na Politecnico di Milano. Partner w Spółce Neostudio Architekci Świerkowski Jarosz Sp.P. Biuro zostało założone w 2005 roku jako efekt wieloletniej współpracy architektów: Bartosza Jarosza i Pawła Świerkowskiego. Ważniejsze nagrody i projekty, m.in.: nagroda SARP roku 2009 za najlepszą realizacją w Polsce wzniesioną z wykorzystaniem środków publicznych oraz nagroda Jana Baptysty Quadro Prezydenta Miasta Poznania dla Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, hala Sportowa AWF z pomieszczeniami dydaktycznymi w Poznaniu oraz projekt budynku mieszkalnego ul. Dymka w Poznaniu.

Sukcesywnie publikujemy informacje o nowych prelegentach.
Więcej informacji już wkrótce.

Dlaczego warto wziąć udział w naszym Kongresie?

 • Specjalnie przygotowany program – prace nad programem trwały kilkanaście miesięcy. Konsultacje, rozmowy oraz setki ankiet pozwoliły dopracować i wyselekcjonować najciekawsze tematy na rynku – podejmujemy tylko te zagadnienia, które są dla Państwa najważniejsze.
 • Nasi prelegenci są przez Państwa oceniani – współpracujemy tylko z ekspertami, którzy gwarantują najwyższą jakość.
 • Indywidualne konsultacje – wszyscy wykładowcy będą do Państwa dyspozycji w formie indywidualnych konsultacji w trakcie trwania konferencji.
 • Nowoczesna wiedza obejmująca trendy, prognozy, perspektywy dla branży podana w przystępny i zrozumiały sposób.

Kto powinien wziąć udział w Kongresie:

Kierownicy działów inwestycyjnych i osoby odpowiedzialne za prowadzenie inwestycji w firmach prywatnych i instytucjach państwowych,

Inwestorzy: obiektów handlowo-usługowych, komercyjnych, produkcyjnych, użyteczności publicznej, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy i właściciele nieruchomości,

Kierownicy budów, firmy budowlane, managerowie projektów budowlanych,

Architekci, projektanci,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

Przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej każdego szczebla.

Pakiet uczestnika

Gwarantujemy Państwu moduły oraz wykłady przedstawione przez wybitnych specjalistów – dzięki temu macie Państwo pewność, że uzyskana wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.

Każdy uczestnik bierze udział w warsztacie – opartym na dokładnym omówieniu studium przypadku.

Zapewniamy Państwu bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.

Każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe.

Zgłoś się na najlepszych warunkach już teraz 

Cena standardowa: 499 zł netto
Cena promocyjna: 449 zł netto

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczy wpisać kod rabatowy „budownictwo50” i kliknąć SPRAWDŹ, Następnie podaj liczbę uczestników i PRZEJDŹ DALEJ

Pozostało

/ 30

miejsc promocyjnych

Weź udział

Lokalizacja:

Sangate Hotel Airport
ul. Komitetu Obrony Robotników 32
02-148 Warszawa
 10:00 - 17:30

Najczęściej zadawane pytania:

Cena uczestnictwa wynosi 499 zł netto.
Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.kongres-budowlany.pl. W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres bok@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji.
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej firmy:
 • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
 • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
 • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu.
powyżej 5 osób – możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa. Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 727 lub marcin.wozniak@forum-media.pl. Rabaty nie sumują się.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Płatności za konferencję można uregulować na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma wysyłanej na adres e-mail. Zamawiającego podany w zamówieniu najpóźniej 5 dni przed datą konferencji. Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty.
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
Tak, każda firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty. W przypadku braku płatności przed konferencją w terminie 7 dni po terminie konferencji Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
Udział w konferencji można zgłaszać do 14 marca 2018 r.
W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z biurem organizatora pod nr tel.: 61 66 55 800.
Tak, jest to możliwe. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Kongres odbędzie się 15 marca 2018 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie.
Przewidywany czas trwania konferencji: 10:00-17:30.
Rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 9.00.

Patronat merytoryczny

                             

Partnerzy

PROMOCJA


30 biletów w niższej cenie!

Wystarczy wpisać kod rabatowy "budownictwo50"

Sprawdź